top of page

Groener ondernemen met windmolens

Indien uw dak ongeschikt is, maar u toch gebruik wilt maken van eigen opgewekte groene energie, dan kunnen (kleine) windmolens een uitkomst bieden. We leveren gecertificeerde kleine windmolens van het Deense merk Solid Wind Power.

Grootte en hoogte
De windmolens hebben een vermogen van 25 tot 80kW. De windmolens worden op een ashoogte vanaf 15 meter gebouwd. Indien de regelgeving dit toestaat is het mogelijk om de windmolen op een hogere ashoogte te plaatsen.  

Bladen 
De wieken zijn het belangrijkste onderdeel van een windmolen. Zij bepalen namelijk hoeveel energie ze uit de wind halen. Gebaseerd op vele jaren ervaring met windmolens heeft Solid Wind Power eigen unieke rotorbladen ontwikkeld. De bladen zijn gemaakt van glasvezel. De wieken kunnen geleverd worden met een afmeting van 7 of 8 meter. De wieken beschikken over het stall- en tipbrake systeem. Deze systemen zorgen voor een optimaal rendement en optimale veiligheid. Het toerental van de molen is maximaal 52 RPM en heeft een geluidsniveau van maximaal 53 dB. 

De bladen beschikken over het stall- en tipbrake systeem. Het SCADA-volgsysteem houdt de wind-molen in de gaten en waar dat nodig is schakelt hij de molen uit. Ook beschikt de windmolen over een eigen elektronische rem.   


Fundering
Er wordt een betonnen fundering gestort waar de windmolen op komt te staan. Het is uiteraard belangrijk dat de windmolens ook tijdens harde wind blijven presteren. Deze prestatie begint bij een goed fundament. Het standaard fundament heeft een diameter van 4400mm en 1000mm diep. 

Subside

 


Met windmolens komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). U kunt subsidie aanvragen voor windturbines in de categorie 'Wind op land, 'Wind op land met hoogtebeperking', 'Wind op waterkering' en 'Wind in meer'.

Let op! De SDE++ 2021 opent 5 oktober!  

Windkaart

De windkaart windsnelheid per gemeente in Nederland toont de gemiddelde windsnelheid per gemeente in Nederland en is gebaseerd op een windkaart van het KNMI. De SDE++ 2020 maakt gebruik van de gemeentelijke indeling per 31 december 2019. Een lijst van de gemeenten vindt u in bijlage 2 van de 'Aanwijzingsregeling SDE-categorieën'. Per windcategorie is een apart basisbedrag berekend.
 

Op de windkaart ziet u welke windsnelheidscategorie van toepassing is op uw projectlocatie. Bij het indienen van uw subsidieaanvraag selecteerde u in het eLoket de gemeente waarin u uw project realiseert. De naam van de gemeente kan anders zijn dan de plaatsnaam van de locatie waar u het project realiseert. De gemeente Rotterdam is vanwege grote verschillen in windsnelheid onderverdeeld op wijk- en buurtniveau. Houd hiermee rekening bij de selectie van de gemeente in het eLoket.

De windkaart gebruiken we voor de windcategorieën:

  • Wind op land;

  • Wind op land met hoogtebeperking;

  • Wind op waterkering.


     

Windrapport en Windviewer

Bij een aanvraag voor SDE++-subsidie voor windenergie vanaf 100 kW voegde u het windrapport toe als bijlage bij de haalbaarheidsstudie. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening. De gemiddelde windsnelheid die u gebruikt, baseert u op een eigen berekening met de lokale windgegevens over een aaneengesloten periode van minimaal 10 jaar. Deze gemiddelde windsnelheid mag niet hoger zijn dan de gemiddelde windsnelheid voor de betreffende locatie volgens de Windviewer. De Windviewer geeft voor elke locatie in Nederland op elke hoogte tussen de 20 en 260 meter de gemiddelde windsnelheid weer.

Voor kleine windturbines met een vermogen kleiner dan 100 kW hoeft u geen windrapport door een onafhankelijke expert op te laten stellen. Een eenvoudige energie-opbrengstberekening van uw leverancier is voldoende. Het resultaat hiervan nam u op in uw aanvraag.

Vergunningen

Meestal hebt u voor de bouw van een windturbine 1 of meer vergunningen nodig. Deze moeten zijn afgegeven door het bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indiende. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

  • Omgevingsvergunning. Heeft u voor uw windturbine een vergunning nodig van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurde u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag. Let op: een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet.

  • Watervergunning. Heeft u voor uw windturbine een vergunning nodig van het Waterbesluit hoofdstuk 6 paragraaf 5, 6 of 7? Dan stuurde u de verleende vergunning mee met uw subsidieaanvraag.

  • Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan heeft u voor uw windturbine een Wbr-vergunning nodig. 

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

bottom of page